Malugod na pagbati mula sa Relationships Australia (Qld)

Ang Relationships Australia (Qld) ay isang nangungunang tagapagbigay ng serbisyong pangsuporta para sa mga indibiduwal, pamilya at komunidad.  Naglalayon kaming sumuporta sa lahat ng tao sa Australya upang magkaroon ng mga relasyong positibo at may paggalang.

 

Kami ay isang organisasyong Australyano na nasa komunidad, hindi-para-sa-tutubuin, na walang sinasapiang relihiyon.  Ang aming mga serbisyo ay para sa lahat ng miyembro ng komunidad, maging anuman ang relihiyon, edad, kasarian, oryentasyong-sekswal, piniling uri ng pamumuhay, pinagmulang kultura, o kalagayang ekonomiko.  

 

Ang pakikipagrelasyon ay umaapekto sa ating kagalingan at kalusugan.  Kapag may hinaharap kang problema sa relasyon, kami sa Relationships Australia (Qld) ay makasusuporta sa iyo sa ibat ibang serbisyo namin gaya ng pagpapayo sa indibiduwal at mag-asawa, mga problema sa pagsusugal at serbisyong pantulong, pagpapayo sa mga biktima, kalutasan ng mga pampamilyang alitan, at maraming programang pangsuporta at pang-edukasyon para sa pamilya at komunidad.

 

Paggawa ng appointment

Kung hindi ka gaanong mahusay sa Ingles, maaari kaming kumuha ng isang propesyonal na tagasalin sa wika na iyong hihilingin.  Tawagan kami sa 1300 364 277 at sabihin sa amin ang wikang ginagamit mo – kukuha kami agad ng tagasalin sa wika para sa iyo.  Sa sandaling makakuha kami ng propesyonal na tagasalin, masisimulan naming alamin kung paano kami makatutulong sa iyo.  Ito ay ginagawa nang libre para sa iyo.  Ang pakikipag-usap namin sa iyo para sagutin ang iyong mga tanong ay laging gagawin nang may paggalang bilang pagkilala sa iyong wika. 

 

Pagdalo sa appointment

Matapos tumanggap ng nauugnay na impormasyon at kung nais mong makipagkita sa sinuman sa aming mga praktisyoner, lahat ng iyong appointment ay gagawin nang may angkop na tagasalin para sa lahat ng sesyon na kailangan mo.  Kukuha kami ng tagasalin nang libre para sa iyo.  Nakahandang pabutihin ng aming mga kawani ang pakikipag-usap sa iyo sa pamamagitan ng paggamit ng propesyonal na tagasalin.  Tinitiyak namin na ang mga taong hindi mahusay magsalita ng Ingles ay nabibigyan pa rin ng sapat na serbisyo sa isang pamamaraang makatarungan at may paggalang.